Gabos Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41 – 945) ul. Inwalidów Wojennych 79 („GABOS CENTRUM MEDYCZNE”) jako administrator przykłada szczególną uwagę do prywatności osób korzystających z oferowanych przez nią usług, gwarantując im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym jak przetwarzanym dane osobowe osób korzystających z naszych usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. przede wszystkim:

 • ustalisz kto jest administratorem Twoich danych osobowych;
 • jakie rodzaje danych osobowych są przetwarzane
 • jak długo dane te są przetwarzane
 • ustalisz komu administrator przekazuje Twoje dane osobowe, a także w jakim celu i zakresie to się odbywa;
 • uzyskasz informacje o plikach cookie,
 • uzyskasz informacje o prawach, które Ci przysługują jako osobie, które dane osobowe dotyczą.
Administrator Gabos Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NIP: 634 282 05 77
KRS: 0000243937
REGON: 240188650 Dane kontaktowe:
adres: ul. Inwalidów Wojennych 79, 41 – 945 Piekary Śląskie
telefon: +48 32 390 36 00 lub +48 885 211 128
e-mail: sekretariat@gabos.pl
Inspektor Ochrony Danych Dane kontaktowe IOD:
adres: ul. Inwalidów Wojennych 79, 41 – 945 Piekary Śląskie
e-mail: daneosobowe@gabos.pl
Proces Świadczenie usług leczniczych w ramach usług:

 • eRejestracja /ePlatforma
 • ePorada
Źródło danych Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Pacjenta lub – w przypadku korzystania z zewnętrznego systemu rejestracji „www.znanylekarz.pl” – za pośrednictwem ZnanyLekarz Sp. z o.o. KRS: 0000347997.
Zakres danych Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi zdrowotnej określają przepisy prawa, tj. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, z zastrzeżeniem że podczas korzystania z usługi eRejestracja: założenie konta użytkownika, niezbędnego do korzystania z tej usługi, wymaga podania następujących danych osobowych:
dane niezbędne do założenia konta (ich brak uniemożliwia korzystanie założenie konta i w konsekwencji korzystanie z usługi):

 • imię i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • płeć,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania;
 • imię i nazwisko oraz specjalizacja lekarza
 • data, godzina i rodzaj wizyty lub badania

pozostałe dane (podanie tych danych jest dobrowolne, a ich brak nie uniemożliwia korzystania z usług; dane te ułatwiają nam kontakt z Pacjentem):

 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Celem przetwarzania danych jest świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie dopuszczonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) w zw. z przepisami ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania a także ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cookies Informację na ten temat znajdują się w Polityce Plików Cookies
Czas przetwarzania Okres przechowywania danych medycznych określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator przechowuje dokumentację medyczną w postaci elektronicznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.Od tej ustawowej zasady przewidziane są wyjątki:w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano.
skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.
dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 lat jest przechowywana przez okres 22 lat, czyli do 24 roku życia pacjenta.
Nagrania rozmów z Rejestracją przechowywane są przez 30 dni.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi IT względem Administratora na podstawie podpisanych z nimi umów, podmioty świadczące usługi zdrowotne na rzecz pacjentów oraz inne osoby (w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa) – por. art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przysługujące prawa
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe Informacje Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usługi zdrowotnej.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Proces Marketing
/Zakres danych
*/Opcjonalnie/
dane niezbędne do informowania o świadczeniach zdrowotnych:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • płeć,
 • data urodzenia.

pozostałe dane (ich podanie pozwoli nam na spersonalizowanie informacji handlowych):

 • wiek,
 • nazwisko,
 • ulica,
 • nr domu,
 • nr lokalu,
 • kod,
 • miejscowość

Do celów personalizacji dokładniejszej personalizacji przesyłanych informacji handlowych, w zakresie do tego niezbędnym, za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, mogą zostać wykorzystane dane zebrane podczas świadczenia usług leczniczych.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
Informacje handlowe przesyłamy z wykorzystaniem wiadomości e-mail oraz w formie SMS-owej.Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. a i b powyżej jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Natomiast przetwarzanie danych pkt. c odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Cookies Informację na ten temat znajdują się w Polityce Plików Cookies
Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi IT oraz podmioty świadczące usługi w zakresie analizy ruchu sieciowego Administratora na podstawie podpisanych z nimi umów.
Okres przechowywania danych Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu (pkt. a. – b.) lub wycofania zgody (pkt c), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Przysługujące prawa. W zakresie wszelkich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe wskazane w pkt. a. – b. powyżej:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
Dane osobowe wskazane w pkt. c powyżej:prawo do cofnięcia zgody – Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie na warunkach określonych w Rozdziale V RODO.
Pozostałe Informacje  Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysłania informacji handlowych.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane kontaktowe organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawatel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00
kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana Polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 r. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pliki cookies oraz inne technologie śledzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te wykorzystywane są w celu:

 • przygotowania statystyk, które pomagają rozpoznać preferencje użytkownika czy ocenić popularność strony,
 • dopasowania zawartości strony do preferencji użytkownika (pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie, z którego korzystasz, aby zgodnie z nim wyświetlić stronę).

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (pliki tymczasowe, przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki Internetowej) oraz stałe (przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia). Należy również wspomnieć, że kliknięcie w „krzyżyk” zamykający informację o plikach cookies wiąże się z ich automatyczną akceptacją.

Informujemy, że wyłączenie plików cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność naszej strony Internetowej.

Google Analytics

Nasza witryna korzysta z usługi „Google Analytics“, świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) do celów analizy użycia witryny przez użytkowników. Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Na naszej stronie stosowana jest anonimizacja. Adresy IP użytkowników w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą skracane. Takie skracanie eliminuje odniesienie osobowe do adresu IP użytkownika. Zgodnie z umową o przetwarzaniu danych, którą zawarliśmy z Google, Google korzysta z zebranych danych do analizowania korzystania z witryny i aktywności na niej oraz do świadczenia usług związanych z użyciem Internetu.

W naszym imieniu Google korzysta z tych informacji, by analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Goole Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych.

Możesz użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) do Google i korzystanie z nich przez Google. Poniższe łącze przekierowuje do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika możesz znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Optimize

Nasza witryna korzysta z usługi „Google Optimize“, świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Google Optimize służy do optymalizowania zawartości witryny. Dzięki temu możemy dostarczać użytkownikom odpowiednią treść na stronie. W tym celu mierzymy zachowania osób korzystających z witryny. Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Newsletter

Oferujemy możliwość pozostawania z nami w kontakcie za pośrednictwem naszego newslettera. Podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO jest wyrażenie zgody przez użytkownika. W tym celu prosimy o podanie formy adresatywnej oraz imienia i nazwiska, aby móc zwrócić się do użytkownika osobiście, jak również adresu e-mail oraz zakresu zainteresowań. Aby upewnić się, że nikt inny nie dokonał subskrypcji newslettera i że nie będą przesyłane niechciane wiadomości, na podany adres e-mail wyślemy wiadomość z potwierdzeniem. Aby aktywować subskrypcję, należy kliknąć na link zawarty w wiadomości. Analizujemy i oceniamy zachowanie użytkowników podczas korzystania z newslettera (otwarcia, kliknięcia i rejestracja maszyny), aby m.in. zoptymalizować ofertę produktów i usług, reklamy, informacje oraz treść stron internetowych i dopasować je do zainteresowań użytkownika.

Informacją niezbędną do wysyłki newslettera jest jedynie adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane do umieszczania osobistych form adresatywnych. Po potwierdzeniu zapisujemy dane przekazane przez użytkownika w celu przesłania newslettera (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO).

Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Zgodę można cofnąć, klikając na link zawarty w każdej wiadomości e-mail z newsletterem.

Youtube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w “rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie klikniesz, aby rozpocząć odtwarzanie któregoś z filmu. Tylko wtedy, gdy użytkownik odtworzy film, dane, o których mowa poniżej, zostaną przesłane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Gdy użytkownik wyświetla stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o wejściu użytkownika na odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto, zostaną przekazane dane, określone w sekcji 2 niniejszej polityki prywatności. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik ma konto w serwisie YouTube, za pośrednictwem którego jest on zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane będą bezpośrednio powiązane z kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w serwisie YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane użytkowników jako ich profile i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/ lub projektowania strony zorientowanej na użytkowników. Taka ocena ma miejsce po to  (nawet dla niezalogowanych użytkowników), aby zapewnić reklamę, zorientowaną na użytkowników i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu takiego profilu, przy czym, aby z tego prawa skorzystać, należy skontaktować się z serwisem YouTube.

Google Remarketing

Korzystamy z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia nam zwracanie się do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę internetową i zainteresowali się naszą ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin naszej witryny tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.

Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out”. Można również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe. Więcej informacji na temat postanowień Google jest dostępnych na stronie www.google.com/policies/privacy/.

Google Adwords

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.