Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce następujące urządzenie wytwarzających promieniowanie jonizujące;

  • aparat do zdjęć C aparatu ZEN -2090 Turbo firmy GENORAY Co Ltd – decyzja nr 65/2022 z dn.18 luty 2022

Jednostka posiada zezwolenia na wykorzystania aparatu na Sali Operacyjnej:

  • Sala Operacyjna RTG – decyzja nr 64/2022 z dn.18 luty 2022 r.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Sala Operacyjna w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej:
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul .Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW
numer ID 10481 – zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20 mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Sala Operacyjna wyposażona w aparat RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.